x
Sklep
zielarsko-medyczny

Prawo Do Odstąpienia Od Umowy

 1. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( „Uprawniony do odstąpienia od umowy”), uprawniona jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny, na zasadach określonych poniżej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r poz. 827)
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Uprawniony do odstąpienia od umowy wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Uprawnionego do odstąpienia od umowy, weszła w posiadanie Towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, Uprawniony do odstąpienia od umowy powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia woli w jednym, z następujących sposobów:
  1. korzystając ze wzoru odstąpienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego, który Uprawniony do odstąpienia od umowy wypełni i prześle drogą elektroniczną na adres: sklep@medi-eko.com
 4. Niezwłocznie – to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu – po otrzymaniu jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu, Sprzedający dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.
 5. W przypadku odstąpienia Sprzedający zwraca Uprawnionemu do odstąpienia od umowy wszystkie otrzymane odpłatności , w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Uprawnionego do odstąpienia od umowy sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, zgodnie z IV.2.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany przez Uprawnionego do odstąpienia od umowy o decyzji w sprawie wykonania prawa odstąpienia. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Uprawnionego do odstąpienia od umowy w pierwotnej transakcji, chyba że Uprawniony do odstąpienia od umowy wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Uprawniony do odstąpienia od umowy jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z paragonem fiskalnym(albo fakturą) na adres Sprzedającego: Warzywna 15/1, 65-377 Zielona Góra, niezwłocznie a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o Odstąpieniu. Termin jest zachowany, jeżeli Uprawniony do odstąpienia od umowy odeśle rzecz/rzeczy przed upływem terminu 14 dni.
 8. Uprawniony do odstąpienia od umowy proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi  – na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.
 9. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Uprawniony do odstąpienia od umowy.
 10. Uprawniony do odstąpienia od umowy odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów, wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.